सामुदायिक विद्यालय र विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ जाजरकोटको सूचना ।

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ती भर्ने भराउने सम्बन्धी जाजरकोट जिल्ला स्थित सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय र विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ जाजरकोटको सूचना ।

विगत वर्ष झै यस आ व २०७६।०७७ मा शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र तथा विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिको सहकार्यमा नेपालभरका सामुदायिक विद्यालयका माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) मा अध्ययनरत विपन्न विद्यार्थीहरुको पहिचान गरी उनिहरुलाई विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कक्षा ८ र १० मा अध्ययनरत गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीहरुले PMT फाराम भर्न तथा सम्बन्धित  विद्यालयहरुले भराउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यसका लागि तल उल्लेखित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ ।

 • शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको website www.doe.gov.np र विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिको website www.sfa.fdb.np मा गई PMT फाराम डाउलोड गर्नु पर्नेछ ।
 • उक्त फाराम विद्यालयले प्रिन्ट गरी फाराम भर्न इच्छुक विद्यार्थी/अभिभावकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
 • सम्बन्धित विद्यार्थीले विद्यालयबाट उपलब्ध भएको फाराममा उल्लेखित सम्पूर्ण सूचकहरु सत्य/साँचो भरी आफ्नो अभिभावकबाट प्रमाणित गराई प्र अ समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ ।
 • सम्बन्धित विद्यार्थी/अभिभावकबाट पेश भएको फाराम प्र अ ले सिफारिस गरी प्रमाणिकरणका लागि सम्बन्धित वडामा पेश गर्नुपर्नेछ ।
 • विद्यालयले उपरोक्त १ २ र ३ को प्रक्रिया पुर्‍याई विद्यालयमा प्राप्त भएका PMT फारामहरु शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको doe.gov.np मा  log in गरी PMT Template मा उल्लेखित सम्पूर्ण सूचकहरु भर्नु भराउनु पर्नेछ ।
 • सम्बन्धित वडाबाटा प्रमाणित फाराम विद्यालयले सुरक्षित राख्तु पर्नेछ ।
 • अनलाईन तथा हार्डकपिबाट प्राप्त सबै विद्यार्थी विवरण सम्बन्धित विद्यालयले उक्त PMTTemplate iemis.doe.gov.np मा Upload गर्नु पर्नेछ ।

पुनश्चः अनलाइन फाराम भराउने सामुदायिक विद्यालयले तपसिलको विषय र प्रक्रियाहरुमा ध्यान दिनुहुन अनुरोध छः

 • फाराम भर्ने विद्यार्थी तथा भराउने विद्यालयले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुः

 

 • विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिमा हुने विद्यार्थीको नाम र विद्यालयले शैक्षिक तथ्यांक Flash Report मा उल्लेख भएको Student ID मा भएको विद्यार्थीको नाम एकै हुनेगरी पद्धति विकास गरिएको Student ID नभरेका विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति फाराम भर्न भराउन सक्ने छैनन् ।
 • PMT फारामका लागि आवश्यक पर्ने कक्षा ८ र १० का विद्यार्थीहरुको मात्रै Student Id अध्यावधिक गर्ने र सोही आधारमा छात्रवृत्तिको लागि तथ्याँक भर्ने भराउने अवस्था भेटिएमा त्यस्ता विद्यालयको तथ्याँक रद्द हुने हुँदा त्यस्ता विद्यालयका विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ति पाउन सक्ने छैनन् ।
 • विद्यालयले अनलाइन फाराम भर्न एक्सेल प्राप्त गर्ने तरिकाः
 • विद्यालयसँग web based IEMIS मार्फत दिइएको पासवर्ड हुनुपर्नेछ । यो पासवर्ड थाहा नभएमा वा बिर्सिएमा सम्बन्धित स्थानीय तह शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्बन्धि कुनै द्वविधा वा कठिनाइ भएमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ वा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखामा सम्पर्क गरी जानकारी लिन सकिनेछ ।
 • web based IEMIS को होम पेजमा जानका लागि doe.gov.np मा जाने र आफ्नो विद्यालयको कोड र पासवर्ड हालेर Log in गर्नुपर्छ ।
 • Log in भइसकेपछि बाँयापट्टी Export Excels भन्ने बटन देखिन्छ उक्त बटनमा क्लिक गर्ने । Year 2076 छनौट गर्ने, कक्षा ८ र १० (विद्यालयमा चलेको कक्षा अनुसार छान्ने) Excel type मा PMT हनुपर्नेछ । अब GO मा क्लिक गर्ने र यति गरेपछि तपाईको Computer मा PMT  को एक्सेल आएर बस्दछ । सो एक्सेलमा तपाईले Student ID मार्फत भरेका कक्षा ८ र १० का विद्यार्थीहरुको विवरण पुरै आउछ । अब छात्रवृत्तिका लागि  चाहिने अन्य जानकारीहरु भर्ने भराउने । सो जानकारी  भर्न भराउन चाहिने निर्देशन विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिको वेइबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
 • यस एक्सेलमा काम गरिसकेपछि सोही वेवसाइटमा आउने । Dashboard मा जाने । School Level IEMIS भनेको ठाउँमा PMT छान्ने र एक्सेल अपलोड गर्नुपर्नेछ ।
error: Content is protected !!